FISKEVÅRDSPROJEKT ÖRING

UTREDNING

Våren 2021 påbörjade södra Lelångs FVO en utredning om att återställa öringens reproduktionslokaler i södra delen av sjön. Denna gick ut på att dokumentera de olika bäckarnas vattenflöde, PH-värde, befintliga bottnar, vandringshinder mm. Även elfisken och DNA-test gjordes på den öringen som fångades. Även kostnadsförslag för att utföra åtgärder i lokalerna togs fram. Detta utfördes av fiskevårdområdets styrelse tillsamman med limnolog Tomas Jansson som driver Kräftmannen AB. Denna utredning kunde göras tack vare ett LOVA-stöd (LOVA = Lokala vattenvårdsprojekt) från Länsstyrelsen samt sponsring från Rexcell AB, Skåpafors och Ahlström-Munksjö i Billingsfors. Totala kostnaden för detta projekt var ca. 150 000 sek.

Utförande

Hösten 2021 skickades en ny ansökan in till Länsstyrelsen om ett nytt LOVA-bidrag och detta blev beviljat i mars 2022. Samtidigt påbörjades planeringen, inför utförandet som kommer pågå under sommar/höst 2022. Totalt tre lokaler kommer att åtgärdas och när detta är klart kommer det årligen att planteras ut ögonpunktad rom samt årsyngel i bäckarna med start 2023. Vid ett senare skede kommer det också planteras ut större öring i sjön. Visionen är att skapa ett så bra fiske det går efter öring inom en 6-7 års period. Här är även Dalslands kanals vattenråd med och sponsrar. Totala kostnaden för detta projekt beräknas till ca. 450 000 sek.

FISKEVÅRDSPROJEKT ABBORRE

Varje år sjön är isbelagd läggs det ut risvasar vid strategiskt placerade platser såsom vid exempelvis grund, vikar, vid berg etc. Detta har visat resultat och fisket efter abborre blir hela tiden allt bättre. Det finns ca. 25 risvasar i sjöns södraste 10 kilometer. Många av dem utmärkta med flöte för att lätt kunna hittas.

framtidens fiskevårdsprojekt

En vision om att skapa gäddfabriker finns då sjöns stränder till stor del består av berg. Detta skulle underlätta reproduktionen för gädda betydligt. En undersökning av lämpliga lokaler har påbörjats.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram